دی ماه ۱۳۵۷

شنبه  ۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰
یکشنبه ۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴
دوشنبه ۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵
سه شنبه ۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶
چهارشنبه ۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷
پنجشنبه ۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸
جمعه ۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹

 

بهمن ماه ۱۳۵۷

شنبه  ۷  ۱۴ ۲۱
یکشنبه ۱  ۸  ۱۵ ۲۲
دوشنبه ۲  ۹ ۱۶
سه شنبه ۳  ۱۰  ۱۷
چهارشنبه ۴  ۱۱  ۱۸
پنجشنبه ۵  ۱۲  ۱۹
جمعه  ۶  ۱۳ ۲۰