الف لام، خدمت یا خیانت – بخش چهارم

الف لام، خدمت یا خیانت- بخش اول الف لام، خدمت یا خیانت- بخش دوم الف لام، خدمت یا خیانت- بخش سوم دکتر سید حمید روحانی معروف است که دولت، تاجر خوبی نیست؛ لیکن باید گفت که دولت، تاریخ‌نویس خوبی هم نیست؛ به ویژه دولتی که راه ملت را بلد نیست، از مردم بیگانه است، مردم…

«روایت‌های ناروا» منتشر شد

انتشار کتاب روایتهای-ناروا

بـا خدمت هایـى کـه انجـام دادى بر مـردم منّت گذارى، یـا آنچـه را انجـام داده‌اى بـزرگ بشـمارى، یـا مـردم را وعـده اى داده، سـپس خلـف وعـده نمایـى! منّـت نهـادن، پاداش نیکـوکارى را از بیـن مـى بـرد، و کارى را بـزرگ شـمردن، نـور حـق را خامـوش گردانـد، و خـاف وعـده عمـل کـردن، خشـم خـدا و مـردم…

خوانش انتقادی داستان نتایج انقلاب ایران به روایت نیکی کدی

بعضی از کتاب‌ها بیشتر از آن‌ که خودشان مهم باشند نام و شهرت نویسنده‌شان مهم است. نتایج انقلاب ایران هم حتماً یکی از این کتاب‌هاست که نیکی کدی در سال ۲۰۰۳ و در سن ۷۳ سالگی آن را نوشت. نتایج انقلاب ایران در اصل تکمله‌‌ای است سه فصلی بر کتاب ریشه‌های انقلاب ایران که در…

اختراع‌های مسئله‌ساز صهیونیستی

معرفی و نقد کتاب اختراع قوم یهود «پساصهیونیسم» به عنوان یک واژه جدید در ادبیات سیاسی حول موضوع فلسطین و صهیونیسم، بیشتر در دهه ۱۹۹۰ میلادی، مطرح شد. از یک منظر این واژه بیانگر یک نقد درون‌گفتمانی نسبت به ایدئولوژی و عملکرد صهیونیسم بود و از منظر دیگر خروش در قبال جنبشی که از همان…

انتقادات یک دیکتاتور از دیکتاتورى

اسدالله علم

نقدى بر خاطرات اسدالله علم امیراسدالله علم در سال ۱۲۹۸ ش در بیرجند به دنیا آمد. پدرش، محمدابراهیم شوکت الملک علم، حاکم قائنات و سیستان و از وابستگان سیاست انگلستان بود که در کودتای ۱۲۹۹ رضاخان از حامیان وی به شمار می رفت. به همین سبب شوکت الملک در دوران پادشاهی رضاخان چند دوره وزارت…

نقدی بر کتاب خاطرات فرح دیبا

کهن دیارا

کتاب کهن‌ دیارا خاطرات فرح دیبا (یا آن‌گونه که وی می‌پسندد «فرح دیبا پهلوی») است. خانم فرح دیبا بعد از سال‌ها سکوت، خاطرات خود را در سال ۲۰۰۴ در پاریس به زبان فرانسه منتشر ساخته است. البته ترجمه فارسی این کتاب نیز بدون مشخص شدن نام مترجم و مقدمه‌ای که چگونگی روند انتشار آن را…

جنبش‌های اسلامی؛ در کشاکش هویت و تجدد

بازخوانی ماهیت خیزش‌های جهان اسلام با نگاهی به کتاب رضوان‌السید دکتر رضوان‌السید در کتاب اسلام سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجدد، ضمن بررسی خاستگاه فکری- سیاسی جنبش‌های اسلامی معاصر، دو مسئله و چالش جدی «تجدد» و «هویت» را شناسه اصلی جریان‌های فکری- سیاسی اسلام در دوره معاصر می‌داند و در این راستا سه جریان…

ناهمگونی دموکراسی غربی با هویت ایرانی

بررسی و نقد کتاب دموکراسی و هویت ایرانی اثر دکتر پیروز مجتهدزاده مفهوم «هویت ایرانی» یکی از مسائلی است که در ایران معاصر، برخی افراد از آن برای پیشبرد مقاصد شخصی و سیاسی استفاده می‌کردند و آن را به شکلی که می‌خواستند تبیین می‌نمودند. پیروز مجتهدزاده در کتاب دموکراسی و هویت ایرانی به رغم توجه…