روایت اول؛ مملکت مال شما، فقط اجازه دهید شاه باشم!!