همزبانی با نفاق پیشگان و کفراندیشان

دکترسیدحمید روحانی

در کشورهای اسلامی پیشاپیش هر نهضت ضد استعماری مرجعیت شیعه حضور داشته است. حضوری که همواره به عنوان تکیه‌گاه مطمئنی برای توده مردم مطرح بوده و بدین خاطر استعمار همیشه در صدد از بین بردن و یا کمرنگ کردن تأثیر این نقش بوده است. در این نوشتار نویسنده  می کوشد با اشاره بر سیاست های کشورهای غربی در کمرنگ سازی نقش علما شیعی نمونه ای از این فعالیت ها را در تاریخ معاصر مورد مطالعه قرار دهد. در این نوشتار نویسنده با پرداختن به موضوع نفوذ عناصر مشکوک و مرتبط با بیگانگان از جمله قربانی فر و… در بیت آقای منتظری به بررسی زمینه های لغزش ایشان پرداخته است. نویسنده همچنین با بررسی و بازخوانی خاطرات منسوب به ایشان تلاش دارد به این مهم اشاره کند که زمینه سازی های عناصر نفوذی در کنار ساده لوحی وی باعث شد تا بسیاری از آرا و نظرات آقای منتظری حول محور عصبیت،منافع شخصی ، خانوادگی ، قومی و قبیله ای  قرار گیرد و بدین سان  دین و دین خواهی ،عدالت و عدالت طلبی و انقلاب اسلامی فدای خواسته های فردی ، فامیلی و جریانی ایشان شد.

نسخه کامل PDF
nunc dictum ipsum mattis non libero. velit,