داود مهدوی زادگان

قرائت ها و تفسیرهای مختلف از اندیشه های یک متفکر، نشان دهنده تأثیر او بر زمانه خود و ادوار دیگر تاریخ است. امام خمینی (س)، بی تردید از جمله متفکرانی است که در طول حیات فکری و اجتماعی خود، تأثیرات عمیقی را بر جنبه‌های مختلف فکری و اجتماعی زمانه گذاشته است ؛که فهم دامنه این تأثیرات، بخشی از تاریخ اندیشه است. بدون تردید هر پژوهنده‌ای از زاویه دید خود به یک متن، رخداد یا متفکر می نگرد. اینکه این قرائت تا چه اندازه یک قرائت حقیقی و منطبق با سخن واقعی آن متفکر باشد، از مباحث پیچیده ای است که از دیرباز در علوم انسانی از جمله علم کلام و تفسیر و در دوران اخیر غرب، در دانشی به نام هرمنوتیک مورد توجه قرا رگرفته است. در این مقاله، نویسنده می‌کوشد قرائت های مختلف از اندیشه‌های امام و میزان اعتبار این قرائت ها را مورد توجه قرار دهد.

نسخه کامل PDF
Praesent eget non in libero. risus. lectus libero