دکترین ماسونی در خاطرات منسوب به آقای منتظری

دکتر سیدحمید روحانی

رویارویی با دانایان و پیشوایان امت و خوار داشتن روحانیت از توطئه‌های دیرینه‌ای است که سازمان فراماسونری و همدستان آن در ایران به شدت دنبال می کنند. این گروه‌ها تحت عناوین « منورالفکران »، «روشنفکران»، « متجددین» و… یک بازی سیاسی- فرهنگی به راه انداخته‌اند که در راه انجام آن از هیچ  جنایتی پروا ندارند. چنانکه شهید مطهری پیش بینی کرده بود، طلاب جوانی که با تأثیرپذیری از تز ارتجاعی – استعماری اسلام منهای روحانیت حقد و کینه دیرینه ای نسبت به علما و روحانیان پیدا کرده بودند، طبق روش فراماسون ها به کشتن روحانیان دست زدند. این موضوع در سال های بعد نیز ادامه داشت به گونه‌ای که هادی و مهدی هاشمی و دیگر هواداران  اندیشه « اسلام منهای روحانیت »  با بهره‌گیری از آزمون فراماسون ها بر آن شدند که تز شکستن سنگ را با سنگ به کار گیرند و یک روحانی را به رویارویی با روحانیان وادارند از این رو در بیت آقای منتظری گرد آمدند و به شستشوی مغز وی پرداختند و او را به تخریب چهره‌های روحانی و پیشوایان اسلامی وادارند که حاصل کار آنان در خاطرات منسوب به آقای منتظری کاملاً هویداست. در خاطرات منسوب به ایشان نه تنها امام و بسیاری از مقامات روحانی مسئول، بلکه بسیار از علما و روحانیان والامقام گذشته مورد استهزا و اهانت قرار می گیرند که در نوشتار پیشرو این موضوع مورد واکاوی و مداقه قرار خواهد گرفت.

نسخه کامل PDF
libero odio nunc non ipsum diam venenatis, dapibus ut sed eleifend Donec