نقدی بر حاشیه‌نگاری تاریخی حسین دهباشی بر خاطرات حسین نصر

سید حسین نصر

یکی از مهم‌ترین گام‌های جدی در مسیر دستیابی به شناخت صحیح تاریخی، تکیه بر منابع و داده‌هایی است که از دو ویژگی صحت و کفایت برخوردار باشد. جدیت در امر کفایت داده‌ها، تاریخ‌پژوه را به جنب و جوش وادار می‌کند تا هر جا که احتمال وجود داده‌ای را می‌دهد حضور یابد و به ثبت و…

شریعتی در چهره‌ای دیگر ـ پاسخ دکتر سیدحمید روحانی به سلسله مقالات «بار دیگر شریعتی»

خوانش انتقادی داستان نتایج انقلاب ایران به روایت نیکی کدی

بعضی از کتاب‌ها بیشتر از آن‌ که خودشان مهم باشند نام و شهرت نویسنده‌شان مهم است. نتایج انقلاب ایران هم حتماً یکی از این کتاب‌هاست که نیکی کدی در سال ۲۰۰۳ و در سن ۷۳ سالگی آن را نوشت. نتایج انقلاب ایران در اصل تکمله‌‌ای است سه فصلی بر کتاب ریشه‌های انقلاب ایران که در…