افول تمثال پادشاهی در ایران

گروه پژوهش بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر

یکی از شیوه‌های مطالعه حقانیت آرمان های اسلامی در حرکت بزرگ اجتماعی مردم ایران در سال های ۵۶ و ۵۷، رجوع به نوشته های این دوران است. از میان نوشته های این دوران انعکاس انقلاب اسلامی در مطبوعات خارجی جلوه دیگری از ماهیت اسلامی جنبش این دوران می باشد. غیرایرانیان در سراسر جهان توجه بیشتری به انقلاب اسلامی ایران از خود نشان دادند و این هم یکی از عجایب انقلابات بزرگ است.

در این مقال سعی داریم بخشی از آرمان های انقلاب اسلامی را نه از زبان نسل انقلابی ایران، بلکه از زبان غربی هایی مرور کنیم که همیشه نسبت به دگرگونی های خارج از قرائت های رسمی غرب، عصبیت داشته اند. مقالاتی که در این بخش آورده شده انعکاس بسیار کوچکی از دریای عظیم نوشته هایی است که پیرامون انقلاب اسلامی بین سال های ۵۶ و ۵۷ در غرب نوشته شد. این مقالات در آرشیو بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر گردآوری شده و به نوعی با تاریخ نگاری انقلاب اسلامی نسبت دارد.

نسخه کامل PDF
consectetur fringilla quis, tempus nunc ut