« بازخوانی نامه بهمن ماه سال ۶۷ آقایان : کروبی ، روحانی و امام جمارانی به آقای منتظری »

آقایان کروبی، روحانی و امام جمارانی بواسطه علاقمندی هایی که برای حفظ  قائم مقام رهبری ؛‌آقای منتظری داشتند در بهمن ۱۳۶۷ نامه یازده صفحه ای را برای حفظ ایشان از کجراهه هایی که در مقابل ایشان گشوده شده بود نوشتند و در آن نامه هشدارهای لازم را به آقای منتظری دادند اما علیرغم پیش بینی ها و هشدارهای داده شده آقای منتظری راهی را انتخاب نمود که به عزل ایشان از قائم مقامی رهبر توسط امام خمینی(س) منجر شد.

انتشار مجدد این نامه از آن روی در دوران فتنه ۱۳۸۸ صورت می گیرد تا شاید آقای مهدی کروبی که خود یکی از نویسندگان این نامه به حساب می آمد با خوانش این نامه به نوعی از اعمال خویش متنبه شده و از کجراهه ای که در پیش روی او ایجاد شده است به دامن جمهوری اسلامی و آرمان های امام خمینی باز گردد.

نسخه کامل PDF