سرگذشت های ویژه از سلوک و سیره امام خمینی (س)

هر زمانی برای نوشتن درباره امام خمینی (س) نیاز به بهانه نداریم، چه برسد به اینکه گرفتار تزلزل خواص و نخبگان در تاریکی های فتنه، بدعت و شبهه باشیم . در چنین حالتی، رجوع به سیره و سلوک رهپویان حقیقت و سالکان وادی طریقت به عنوان نشانه های هویت، اصالت و انسانیت یک ضرورت است. هیچ چراغی روشن تر از سیره ولایت پذیری و دشمن ستیزی امام در شب ذیجور تفرقه و نفاق نیست. شاید برای خواصی که اسیر مثلث فتنه و شبهه گردیده اند و راه امت را به بیراهه می برند، بازگویی این خاطره ها راهنما و راهبر باشد.

 این نوشتار در واقع گفتگوی مجله پاسدار انقلاب با دکتر سید حمید روحانی است که در ۱۳۶۰ به انجام رسیده است و در آن دکتر سید حمید روحانی به بیان خاطرات خود از نگره سیاسی، مقام علمی  و سلوک شخصیتی و سیره امام خمینی (س) پرداخته است. این نوشتار از آن روی مجددا انتشار می یابد تا شاید مرور ویژگی های شخصیتی امام، راهنما و راهبر کسانی که در راه کجروی از آرمان های ایشان افتاده اند مفید واقع شود.

نسخه کامل PDF