پروژه خاطرات و تیشه های تحجر و تقدس مآبی بر ریشه های انقلاب اسلامی

دکتر سید حمید روحانی

طبق پیش بینی امام خمینی(ره)، در نظام جمهوری اسلامی سنگین ترین و شکننده ترین ضربه از جانب کسانی بر پیکر اسلام و انقلاب اسلامی زده شد که فاقد فهم و شعور و خرد بودند، افردی چون شیخ علی تهرانی که نداشتن عقل و خرد او را به پلیدی کشاند. جریان آقای منتظری نیز شامل این موضوع می شود. وی به دلیل نداشتن درایت و بصیرت آلت دست دیگران واقع شد و از سازمان سیا تا سازمان منافقین در بیت او نفوذ کردند.

آقای منتظری برای رویارویی با نامه ۶/۱/۶۸ امام که او را از سمت قائم مقامی عزل کرد- چنان که در شماره پیش این فصلنامه آمد- به گونه ای به سردرگمی و پراکنده گویی دچار شد که نه تنها غرض ورزی و بی منطقی سخنان خود را به نمایش گذاشت بلکه بار دیگر آشکارا نشان داد که به هیچ وجه انسجام فکری ندارد و بی پروا ضد و نقیض می گوید. نویسنده در این مقاله به نقد و بررسی واکنش ها و پاسخ های اعتراض آمیز حسینعلی منتظری به نامه امام خمینی پیرامون عزل وی، بنا بر مطالب مندرج در متن خاطرات حسینعلی منتظری پرداخته است. 

نسخه کامل PDF