پروژه خاطرات و تیشه های تحجر و تقدس مآبی بر ریشه های انقلاب اسلامی

دکتر سید حمید روحانی

طبق پیش بینی امام خمینی(ره)، در نظام جمهوری اسلامی سنگین ترین و شکننده ترین ضربه از جانب کسانی بر پیکر اسلام و انقلاب اسلامی زده شد که فاقد فهم و شعور و خرد بودند، افردی چون شیخ علی تهرانی که نداشتن عقل و خرد او را به پلیدی کشاند. جریان آقای منتظری نیز شامل این موضوع می شود. وی به دلیل نداشتن درایت و بصیرت آلت دست دیگران واقع شد و از سازمان سیا تا سازمان منافقین در بیت او نفوذ کردند.

آقای منتظری برای رویارویی با نامه ۶/۱/۶۸ امام که او را از سمت قائم مقامی عزل کرد- چنان که در شماره پیش این فصلنامه آمد- به گونه ای به سردرگمی و پراکنده گویی دچار شد که نه تنها غرض ورزی و بی منطقی سخنان خود را به نمایش گذاشت بلکه بار دیگر آشکارا نشان داد که به هیچ وجه انسجام فکری ندارد و بی پروا ضد و نقیض می گوید. نویسنده در این مقاله به نقد و بررسی واکنش ها و پاسخ های اعتراض آمیز حسینعلی منتظری به نامه امام خمینی پیرامون عزل وی، بنا بر مطالب مندرج در متن خاطرات حسینعلی منتظری پرداخته است. 

نسخه کامل PDF
elit. Aenean ipsum dolor. ultricies dapibus dictum amet, efficitur.