آزادی خواهی در گفتار و استبداد در اندیشه و عمل

دکتر سید حمید روحانی

در طول تاریخ معاصر ایران بسیاری از آزادی خواهی ها، اصلاح گری ها و قانون طلبی ها دچار انحراف شده و پس از مدتی، تمامی منافع ملی ایران را زیر پا گذاشتند. در این میان جریان آقای منتظری نیز از این قائده مستثنی نیست، از این رو کتاب خاطرات منسوب به او مملو است از تناقض هایی که عملکرد قبل از عزل قائم مقامی رهبری را در مقابل عملکرد بعد از آن قرار می دهد و انسان تعجب می کند که هیچ گاه در تاریخ تفکر شیعه سابقه نداشته فقیهی در ادعای فهم عمیق شریعت و بی نیازی از تقلید از دیگران دارای چنین اعوجاج در فتاوا باشد.

اگر گفته شود او در داوری ها به جای تکیه بر مبنای فقهی و شرعی و اخبار ثقه بیشتر تحت تأثیر اطرافیان بوده است ممکن است هواداران وی این ادعا را برنتابند اما چگونه می توانند تضاد و دوگانگی در گفتارها و اندیشه ها و عملکرد او را حل کنند؟! نویسنده در این مقاله در پی آن است تا به بخش هایی از این تضادها و دوگانگی ها در خاطرات منسوب به آقای منتظری اشاره نماید. بخشی از تضادهای موجود مورد اشاره عبارتند از؛ دفاع از حزب توده، تأثیر پذیری از اطرافی ها، رویارویی با امام خمینی، دفاع از منافقان و … .

نسخه کامل PDF
quis justo felis luctus risus. commodo consectetur dolor. lectus velit, Sed neque.