برگرفته از کتاب نهضت امام خمینی(س)، دفتر چهارم- ۳

طرح حکومت اسلامی از سوی امام خمینی، گروه های مذهبی مخالف رژیم را به تکاپو واداشت. برخی از افراد مذهبی در گوشه و کنار کشور، اسلحه به دست گرفته و به مبارزه مسلحانه روی آوردند، هر چند ساواک تلاش می کرد تا جلوی این گروه را بگیرد اما ایمان مردم ایران نیرومندتر از آن بود که از ساواک و دیگر نیروهای رژیم، بیمی به دل راه دهند. هرگاه گروهی توسط نیروهای نظامی دستگیر می شد و به مرگ یا به زندان محکوم می گردیدگروه تازه ای، راهش را ادامه می داد. ساواک به دلیل سردرگمی و شناسایی نشدن مخالفان به شکنجه و دروغ پردازی و آدمکشی روی می آورد ولی این کارها نیز دستاوردی برای رژیم نداشت و بیش از پیش برایشان رسوایی به بار می‌آورد.

سخنان و نوشته های امام خمینی چنان شوری در مردم مسلمان ایران پدید آورده بود که هدفی جز براندازی خاندان پهلوی و ایجاد حکومت اسلامی نمی شناختند. یکی از گروه های مذهبی هوادار حکومت اسلامی، ‌»جبهه اسلامی خوزستان» نام داشت که به رهبری شیخ عبدالحسین سبحانی، علیه رژیم فعالیت می کرد. این نوشتار با بررسی اسناد ساواک  و دیگر اسناد به جا مانده از این گروه و دیگر گروه های مخالف رژیم در خوزستان، فعالیت های آنان و واکنش ساواک را مورد ارزیابی قرار داده و به ریشه یابی علل این گونه فعالیت ها پرداخته است.

نسخه کامل PDF
dapibus mi, eleifend risus. mattis Praesent