چهل سال پیش در چنین روزی: 13 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 13 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۳ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۳ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 12 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 12 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۲ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۲ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۲ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 5 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 5 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۵ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۵ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 3 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 3 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۳ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۳ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 27 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 27 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱6 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 1 اردیبهشت ۱۳۵۸

اطلاعات ۲۸ فروردین ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱ اردیبهشت ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 30 فروردین 1358

اطلاعات 30 فروردین 1358

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۸ فروردین ۱۳۵۸   تصویر روزنامه کیهان ۲۸ فروردین ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 28 فروردین 1358

اطلاعات 28 فروردین 1358

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۸ فروردین ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۸ فروردین ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲7 فروردین ۱۳۵۸

کیهان 27 فروردین 1358

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۷ فروردین ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۷ فروردین ۱۳۵۸