مفهومی با تعابیر متفاوت

سیدرضا حسینی

مفهوم مردم سالاری دینی از جمله مفاهیمی است که برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی و به عنوان نظریه ای شاخص در نسبت دین با سیاست است. مفهوم مردم سالاری دینی با تمام ابعادش بیانگر گرایش شاخصی در حوزه معرفت سیاسی است که با گفتمان رسمی و غالب اندیشه های سیاسی تفاوت بنیادی دارد.

عده ای این مفهوم را مترادف با دموکراسی غربی تلقی می کنند، عده ای دیگر ماهیت مردم سالاری دینی را متفاوت از دموکراسی های غربی می دانند و در نهایت عده ای جعل مفهومی در نظام های سیاسی جدید را به طور کلی مذموم می دانند و معتقدند که به مفاهیم باید در حوزه همان تعابیر سنتی توجه کرد. حال در بحث از حکومت اسلامی مراد آن است که فقط عده ای از مسلمانان حکومت کنند یا منظور جامعه ای است که در آن حاکمیت با قواعد و ارزش های اسلامی است؟ در این مقاله نویسنده سعی دارد تفاوت این دو دیگاه در مردم سالاری دینی را تبیین نماید.

نسخه کامل PDF
ut nunc ipsum mattis Aliquam ipsum ut id Aenean tempus tristique