علیرضا سلطانشاهی

«فرزندان استر» نام کتابی است که زیر نظر هومن سرشار در  ۲۰۰۱میلادی، در امریکا به چاپ رسید. همان طور که در شماره ۵ این فصلنامه، ذکر شد، این کتاب شامل مجموعه مقالاتی پیرامون تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یهودیان ایران است. نویسنده در این مقاله به دنبال آن است که به نقد و بررسی مقالات این کتاب، بر اساس مستندات تاریخی بپردازد و نیز ایرادات فاحش مترجم و ویراستار این اثر را برای پژوهشگران آشکار سازد. از جمله مقالاتی که در این فرگرد مورد نقد و بررسی قرار گرفته است عبارتند از؛ «یهودیان در امپراتوری ساسانی»، «تلمود بابلی»، «تاثیر متقابل اسلام و یهودیت»، «صفویه»، «ادبیات فارسی-یهودی»، «جهود نجس»، «محله»، «آنوسیم»، «از آوارگی به استقرار» و «لباس و آرایش».

نسخه کامل PDF
Donec risus mi, commodo ut amet, odio quis accumsan ipsum tristique mattis