هادی رستمی

ثبت وقایع تاریخی در خصوص دوران قاجار، انقلاب مشروطیت، کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب اسلامی و … همواره محل مناقشه افرادی بوده است که این وقایع را ثبت نموده اند. گرایشات حاکم بر جریانات چپ، سلطنت طلب، ملی گرا و اسلامی سبب شده تا وقایع تاریخی بر مبنای تفکرات متفاوتی بازگو شود. در این میان آنچه محل مداقه می باشد، جریان سازی و تحریف وقایع تاریخی است که پسندیده نمی باشد. یکی از جریاناتی که در حال حاضر با این روش به سراغ تاریخ معاصر رفته است، بخشی از یهودیان ایران می باشند.

یهودیان همواره به عنوان اقلیتی کوچک در جامعه ایران زندگی کرده اند، بی تردید تأثیر این اقلیت بر تاریخ کشور باید در حد و اندازه های آنها مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی، وقایع تاریخی منتسب به یهودیان و یا تحولاتی که یهودیان در آن تأثیرگذار بوده اند، باید متناسب با وضعیت جمعیتی و مشارکت آنها در تحولات سیاسی باشد. در حالی که آثار و کتب منتشر شده از سوی یهودیان، خلاف این امر را آشکار می سازد. جملگی این آثار بر یک نکته تأکید دارند و آن اینکه تاریخ ایران مرهون نقش آنها بوده و یهودیان در آن تأثیر بسزایی داشته اند. لذا برای روشن شدن این نقش در تاریخ کشور به بررسی این موضوع از نگاه آثار منتشر شده از سوی یهودیان پرداخته می شود.

نسخه کامل PDF
dapibus id, nunc sit ut felis efficitur. porta. at justo