جمهوری اسلامی و دگرگونی در توسعه انسانی افزایش امید به زندگی

دکتر حجت سلیماندارابی

اگر پرسش از عملکرد انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را پرسش از نحوه نگاه دین به حوزه عمومی و دگرگونی های اجتماعی تلقی کرده و از این پرسش به عنوان یک پرسش بنیادی، انتظار می رود که فرآیند نوسازی یک جامعه دینی را مبتنی بر مفاهیم، تعاریف، روش ها و مبانی توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نشان دهد. عملکرد نظام جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته پاسخ عملی به پرسش مذکور می باشد.

در این میان بهترین ملاک، مقایسه عملکرد مشروطه سلطنتی و نظام جمهوری اسلامی در ایران است. در بخشی از مباحث مورد نظر، دگرگونی های نظام آموزشی و پژوهشی در ایران نشان داده شد. در این مقاله، به یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حوزه توسعه، یعنی توسعه انسانی پرداخته می شود. از این رو نویسنده مباحث مربوط به بررسی های عملکرد انقلاب اسلامی در ایران، در قالب عنوان کلی توسعه انسانی که اصل و محور توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی است، مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.

نسخه کامل PDF
ut Praesent consequat. ut adipiscing libero. ipsum sem, tristique