ترجمه: شیما صابری

منبع: القدس، شماره ۱۳۹

تبعات منفی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی در دهم خردادماه گذشته برای صهیونیست‌ها و حامیان غربی، ‌امریکایی و منطقه‌ای آنها، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است که در نوع خود برای اولین بار آن هم از سوی افکار عمومی صورت گرفته‌است. ملاحظات و دید صهیونیستی در برآورد و تحلیل این نگرانی در این مقاله به وضوح از جایگاه و اهمیت خیزش و بیداری جهانی علیه صهیونیست می‌باشد که جا دارد، در نوع و نگرش مبارزه علیه اشغالگران به این ظرایف توجه و در عمل به کار گرفته شود.

نسخه کامل PDF