حسن شمس آبادی

 تشکیل فرقه بهائیت و نفوذ و گسترش آن در جامعه ایران حساسیت وتقابل روحانیت شیعه را به دنبال داشت. در تقابل با این فرقه، شیخ محمود حلبی تشکیلاتی را تأسیس کرد و نام انجمن حجتیه را بر آن نهاد. برداشت انجمن از اصل تقیه، ‌اهمیت بیش از اندازه به مبارزه با بهائیت و غفلت از علل گسترش این فرقه و همچنین برداشتی که انجمن از مقوله مهدویت، انتظار و تشکیل حکومت اسلامی قبل از ظهور داشت مجالی به آن نداد تا با نهضت امام و انقلاب همراهی نماید. در مقاله پیش رو سعی شده است با بررسی بسترها و زمینه های تشکیل انجمن حجتیه و مبانی فکری آن رویکرد این انجمن نسبت به مبارزه، انقلاب و امام روشن شود.

نسخه کامل PDF
Sed at sed commodo non adipiscing vel,