در این بخش، به پرسش ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون چرایی پرداختن دکتر سید حمید روحانی به موضوع اشتباهات آقای منتظری در سخنرانی ها و نوشتارهای ایشان، ‌صحت سنجی گفتاری از امام خمینی مبنی بر اینکه « یاران من در گهواره ها هستند» و همچنین این موضوع که  « شاه می خواست کشور را به ژاپن تبدیل کند و امریکایی ها بواسطه ایجاد دگرگونی در ایران مانع آن شدند» پرداخته شده است.

نسخه کامل PDF