تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران-فیلم

در این ویدئو تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران از زمان صفویه به بعد بررسی شده است.

به مناسبت تصویب لایحه کاپیتولاسیون

  برای مستشارها مصونیت می‌گیرید؟! بیچاره وکلا داد زدند آقا از این دوستهای ما بخواهید به ما این قدر تحمیل نکنند، ما را نفروشید، ما را به صورت مستعمره درنیاورید، کی گوش داد به اینها؟ از «پیمان وین» یک ماده را اصلش ذکر نکرده‌اند! ماده ۳۲ ذکر نشده است. من نمی‌دانم آن ماده چه است؛…