دکتر محمدعلی فتح‌اللهی

انقلاب مشروطه یک انقلاب دوره گذار از یک جامعه کهنه و پوسیده با اقتصاد معیشتی و نظام سیاسی و اجتماعی غیر قابل اتکا در دوره دگرگونی های بنیادی در عصر مدرنیته و مدنیزاسیون در ایران بود. اما نظامی که تحت عنوان نظام مشروطه حاکم شد و دولت های این نظام، استعداد، ظرفیت، مبانی فکری، دینی و .. لازم و از همه مهم تر شجاعت و لیاقت هدایت ایران در این دگرگونی را نداشتند.

انقلاب اسلامی در چنین شرایطی ظهور کرد. اگرچه آرمان های انقلاب اسلامی با آرمان های انقلاب مشروطه جهت واحدی دارد اما سطوح این آرمان ها و زمینه های تحقق آنها هیچ سنخیتی با مشروطه ندارد. این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد انقلاب اسلامی آغازگر دوران جدیدی در تاریخ حیات ایران بوده است تا حدی که می توان آن را با دوران صفویه مقایسه کرد چرا که نقش عظیمی در بازشناسی هویت ملی ایرانی بر پایه باورها و ارزش های جامعه داشت.

نسخه کامل PDF