بحث ها و کشمکش های داخلی اسرائیل پس از جنگ با لبنان

جنگ اسرائیل علیه لبنان آثار منفی بسیاری را برای دولت اسرائیل در زمینه های سیاسی، نظامی و … به ارمغان آورد. همچنین بر افکار عمومی مردم اسرائیل نیز تأثیرات منفی فراوانی داشت و باعث نوعی بی اعتمادی نسبت به دولت اسرائیل شد. بدین ترتیب مردم اسرائیل به وضوح نارضایتی خود را از اهداف و نتایج…

justo dolor luctus Donec quis, libero