انقلاب اسلامی در چشم‌انداز نشریات خارجی

یکی از شیوه‌های مطالعه حقانیت آرمان های اسلامی در حرکت بزرگ اجتماعی مردم ایران در سال های ۵۶ و ۵۷، رجوع به نوشته های این دوران است. از میان نوشته های این دوران انعکاس انقلاب اسلامی در مطبوعات خارجی جلوه دیگری از ماهیت اسلامی جنبش این دوران می باشد. غیرایرانیان در سراسر جهان توجه بیشتری…

dolor felis diam tempus ut venenatis felis