شهید بهمن حجت کاشانی از نگاه راویان خرم دره

در موضوع حرکت های مسلحانه علیه رژیم پهلوی، مسئله طرواش این نوع تفکر به دربار بسیار حائز اهمیت است. امری که گرچه بعید به نظر می رسید اما به مرحله اثبات رسید و درباریانی چون علی اسلامی(پهلوی)؛ فرزند علیرضا پهلوی که برای مبارزه یا رژیم پهلوی دست به اسلحه بردند. بهمن حجت کاشانی نیز از…

Donec ut eleifend ut odio Curabitur sem,