فرزندان تاریخ‌پرداز استر(2)

«فرزندان استر» نام کتابی است که زیر نظر هومن سرشار در  ۲۰۰۱میلادی، در امریکا به چاپ رسید. همان طور که در شماره ۵ این فصلنامه، ذکر شد، این کتاب شامل مجموعه مقالاتی پیرامون تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یهودیان ایران است. نویسنده در این مقاله به دنبال آن است که به نقد و بررسی مقالات…

به عشق اسرائیل، با پول ایران، به کام یک مورخ

فیشل، بن زوی، آمنون نتصر و … از جمله تاریخ نگاران یهود هستند که پیرامون تاریخ یهود در ایران مقالات و کتاب هایی نگاشته اند، اما یکی از مهم ترین این تاریخ نگاران، حبیب لِوی بوده است، چنانچه مئیر عزری نیز بیان داشته که تاج گوهر نشان تاریخ نگاری را میان ایرانیان یهودی را بایستی…

ipsum efficitur. Sed elit. id amet, accumsan venenatis, eget mattis