درآمدی بر حوادث خونین مشهد

شهر مقدس مشهد در طول نهضت امام خمینی(س) شاهد حوادث بیشماری بوده است که به علت  اهمیتی که در پیشبرد نهضت در این شهر داشته اند در خور توجه و بررسی هستند. از جمله وقایع، درگیری های خیابانی و کشتار خونین رژیم در روزهای نهم و دهم در ۱۳۵۷ است. این حادثه در استانداری خراسان…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱5 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۵ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۵ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۵ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 10 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 10 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۰ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۰ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ تیر ۱۳۵۸

sem, nec quis id sed facilisis lectus