تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری(19)

رویارویی با دانایان و پیشوایان امت و خوار داشتن روحانیت از توطئه‌های دیرینه‌ای است که سازمان فراماسونری و همدستان آن در ایران به شدت دنبال می کنند. این گروه‌ها تحت عناوین « منورالفکران »، «روشنفکران»، « متجددین» و… یک بازی سیاسی- فرهنگی به راه انداخته‌اند که در راه انجام آن از هیچ  جنایتی پروا ندارند….

id, sed mattis libero. id ante.