جمهوری اسلامی و دگرگونی در ابعاد اجتماعی توسعه انسانی در ایران

دکتر حجت سلیماندارابی

فرضیه اصلی سلسله مقالات «انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟» از ابتدا بر این بود که درک کارآمدیِ بالای جمهوری اسلامی، جز در یک نسبت مقایسه ای قابل فهم نیست و این نسبت با مقایسه عملکرد نظام مشروطه سلطنتی به عنوان یک نظام پایان یافته و نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مستقر در یک دوره تاریخی قابل حصول خواهد بود.

نویسنده در این مقاله به فراز دیگری از توسعه انسانی در جمهوری اسلامی خواهد پرداخت. آنچه در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد؛ مباحثی از نماگرهای بهداشت، تغذیه و امنیت غذایی است که به طور مستقیم به عملکردهای دو نظام جمهوری اسلامی و رژیم مشروطه سلطنتی در مسائلی چون رفاه عمومی، توسعه روستایی و شهری و غیره مربوط است.

نسخه کامل PDF
ut id amet, mattis felis Praesent Donec id, id ut