در تاریخ تشیع در دو مرحله علما و مراجع یکدست و یک زبان در مقابل زورمداران ایستادند و سخن واحدی را ارائه دادند. در جریان امتیازنامه رژی آنگاه که مرحوم میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو را صادر کردند،  مراجع و علمای بزرگ ایران و عراق یک‌صدا پشت مرحوم میرزای شیرازی ایستادند و حرمت تحریم تنباکو را پاس داشتند. مرحله دوم در پی دستگیری امام خمینی(س) در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود که علما و مراجع ایران و اعتاب مقدسه به رغم تفاوت فکری با امام، با قاطعیت و صراحت از امام پشتیبانی کردند و توطئه رژیم پهلوی را در راه به زیر سوال بردن امام خنثی کردند. در این نوشتار، ۷ سند با موضوع حمایت‌های علما عراق و ایران از امام خمینی(س) و نهضت اسلامی مردم ایران، به خوانندگان فصلنامه ۱۵ خرداد ارائه می‌گردد.

نسخه کامل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.