گفت و گو با محمد کیارشی رایزن فرهنگی ایران در وین

روایت های تاریخی توصیف کننده روابط عِلّی بسیاری از رخدادهایی است که در تحولات هر جامعه تأثیرات بنیادی دارد، ولی ممکن است مورخ به هر دلیلی در ثبت و ضبط وقایع از آن غفلت کند و این غفلت،‌ نسل‌های آینده را از آگاهی یافتن از بعضی رخدادها محروم سازد. تاریخ ایران حداقل در دوران معاصر از چنین نقصانی رنج می برد و بسیاری از روابط عِلّی رخدادها به انگیزه های متفاوت یا در سینه راویان آن مکتوم مانده است و یا به طور کلی روایت تاریخی به حساب نمی آید. بازخوانی این روایت ها از سینه روایان آنها و در کنار هم قرار دادن آنها برای فهم دقیق تاریخ، بخشی از تلاش میمون و مبارک مورخان دردمند و حقیقت جو در فهم تاریخ است. در راستای این هدف مقدس بنیاد تاریخ پژوهی بخش از وظایف خود را روی شناسایی راویان روایت های ناگفته و نانوشته متمرکز ساخته و اینک خاطرات محمد کیارشی؛ رایزن فرهنگی ایران در وین در خصوص قیام ۱۵ خرداد ارائه می شود.

نسخه کامل PDF