ابراهیم غالی

ترجمه شیما صابری

حزب الله لبنان پس از جنگ های ۳۳ روزه سعی کرد نقشی فراتر از چارچوب جغرافیای لبنان بازی کند. حزب‌الله ضمن تعادل سیستم سیاسی داخلی لبنان، خواستار یک نقش منطقه‌ای با محوریت مقاومت ضد صهیونیستی و اتحاد ملل اسلامی در برخورد با این مشکل اساسی است. از این رو به ویژه پس از جنگ ۳۳ روزه اسرائیل علیه این جنبش ضد صهیونیستی، امریکا، غرب و صهیونیسم دریافته‌اند که به راحتی قبل نمی‌توان بر مقدرات ملل منطقه سیطره یافت بدون اینکه مخالفتی نشنید. در این نوشتار سعی بر آن است عوامل مؤثر بر تغییر رویکرد حزب الله در محور مقاومت مورد بررسی قرار گیرد.

نسخه کامل PDF