دکتر مجتبی زارعی

تقلیل شناخت انقلاب اسلامی و امام خمینی (س) به معرفتی « شی واره» و شناختی با «تأویل شناسنامه‌ای» از سوی یک جریان و ارتقای این شناخت ها در تفسیرهای «جریان یافتگی تاریخی» از سوی جریانی دیگر، مؤید شناسایی دو تفکر در طلیعه چهارم انقلاب اسلامی است که مهندسی تغییرات در جریان های سیاسی- اجتماعی کشور و بلکه جهان اسلام را متحول خواهد کرد.

پاسخ به سؤال اصلی این نوشتار که آیا انقلاب اسلامی در آغاز چهل سالگی به بیماری متعارف سایر انقلاب ها از جمله انقلاب های روسیه و چین و فرانسه دچار شده و به بلع و هضم فرزندان خود مبادرت می‌نماید؟، اقدامی تعیین کننده و خود سبب روشنگری بسیاری از ابهامات کنونی به خصوص روشنگر و رافع برخی غبارها در فتنه اخیر در کشور ایران خواهد بود که در این نوشتار بدان پاسخ داده شده است.

نسخه کامل PDF
ut Aenean Donec consectetur diam Nullam