آسیب شناسی اجمالی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

سیروس حاجی زاده

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی در معنای کلاسیک بود، چرا که شامل طرحی ایدئولوژیک همراه با یک الهام گیری سراسری، ارتباطی بی گفتگو و مستحکم بین رهبری و توده های انقلابی، طرح بنیادین آفرینش نظام سیاسی تازه و مهم تر از همه خلق علم سیاست جدیدی بود.

مقصود از آسیب شناسی انقلاب در نگاه حضرت امام در حقیقت بحث از آفت هایی است که به نوعی چیستی، چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی را مورد تهاجم قرار می دهد. اینها همان مطالباتی بود که منجر به فروپاشی رژیم گذشته گردید و بازگشت به گذشته نامطلوب در کلیه مختصات آن، از آسیب های نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود. از این رو سخن از آسیب شناسی انقلاب بدون مطالعه فرآیند و عوامل این پیروزی، صبغه علمی نخواهد داشت. در این مقاله فرآیند جنبش انقلاب ایران در اندیشه امام خمینی با وام گرفتن قالب تئوری آلن تورن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نسخه کامل PDF
venenatis massa neque. Aliquam at Lorem