حمید حسینی‌سمنانی

نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در مقطعی آغاز شد که بیشتر گروه ها و سازمان های سیاسی به رژیم شاه و نظام سلطنتی وفادار بودند و هیچ گاه اندیشه براندازی در سر نداشتند و با دستاویز پاسداری از قانون اساسی مشروطه، نسبت به رژیم شاه اظهار وفاداری می کردند. اما امام خمینی با بیان طرح حکومت اسلامی هدف و مقصد را مشخص نمودند. یکی از دستاوردهای طرح حکومت اسلامی، اوج گیری موج اسلام خواهی در میان اقشار مختلف جامعه؛ به ویژه نسل جوان بود.

این موج اسلام خواهی دیری نپایید که به دربار و میان خاندان پهلوی نیز راه یافت و برخی از نوجوانان دربار را که از اوضاع سیاسی ناخشنود بودند، به سوی خود کشانید. از کسانی که در دربار رسماً به رویارویی با رژیم شاه برخاست، علی پهلوی نیا بود که همراه بهمن حجت کاشانی با شعارهای اسلام خواهی تا مرز مسلحانه پیش رفتند و نگرانی هایی را برای شاه، درباری ها و خاندان سلطنتی پدید آوردند. در این مقاله سعی بر آن است که به تشریح و تبیین مبارزات علی پهلوی نیا علیه رژیم پهلوی پرداخته شود.

نسخه کامل PDF
tristique Praesent mattis odio ipsum Donec libero. Donec massa