اسلام‌گرایی در جمهوری آذربایجان؛ ماهیت و چشم‌اندازها

پرچم آذربایجان

ظهور و گسترش نیروهای اسلام‌گرا یکی از واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی عصر حاضر است. بی‌شک مسلمانان فارغ از جغرافیای زیستشان، در تکاپوی هویت‌طلبی سیاسی بر مبنای نظام اعتقادی و معنایی خویش هستند و در این راه بر حسب مقدورات و محذورات محیطی، سطحی از مقاومت را با نیروهای مخالف خویش به نمایش می‌گذارند؛ در نهایت…

ماهیت‌شناسی جنبش سیاسی شیعیان بحرین

بیداری اسلامی در بحرین

بحرین برای جمهوری اسلامی ایران تنها در حکم یک همسایه عادی نیست، بلکه این کشور در ورود ایران به ترتیبات امنیتی، سیاسی و فرهنگی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نقش مهمی دارد. هویت ایرانی و شیعی مردم بحرین در کنار مؤلفه‌های ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک آن باعث شده است که این کشور در راهبردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران…

بیداری اسلامی

بیداری اسلامی

تأملات تفصیلی نظری درباره تحولات اخیر خاورمیانه اسلامی پروژه «بیداری اسلامی» با تکیه بر مبادی، مبانی و منابع اسلامی، از بدو ورود غرب مدرن به سرزمین‌های اسلام کلید خورده و تاکنون امواج متعددی داشته است. پروژه مذکور در حیث سلبی خود معطوف به گذار از غرب و در حیث ایجابی‌اش معطوف به تحقق تمدن اسلامی…

آسیب‌شناسی جنبش‌های بیداری اسلامی در خاورمیانه در پرتو تجربیات انقلاب اسلامی

بیداری اسلامی

در همه انقلاب‌ها سیر تحولات هم در آستانه پیروزی و هم پس از آن شتاب می‌گیرد و به ‌طور طبیعی سرنخ برخی از این تحولات از مدیریت انقلاب خارج شده و حتی می‌تواند در جهت عکس آن عمل کند. از این‌رو، توجه دایمی به انقلاب‌ها از حیث انطباق تحولات با مبانی و آرمان‌هایش ضروری به…

بررسی انقلاب مصر و انطباق آن با انقلاب اسلامی ایران از منظر نظریه اصالت ساخت و اصالت کارگزار