شیعیان جهان اسلام و رهبری انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی باعث شد مذهب شیعه مورد توجه قرار گرفته و به جهانیان معرفی شود؛ جوامع شیعی در جهان اسلام به خصوص در خاورمیانه در اثر انقلاب اسلامی احساس خودباوری کرده، در جهت رشد و ارتقای سیاسی گام بردارند. هدف اصلی این مقاله تحلیل جایگاه و موقعیت رهبری ایران در میان شیعیان جهان اسلام بر…