درباره شمار قربانیان قیام خرداد ماه ۴۲ دیدگاه های متفاوت دیده می شود. رژیم شاه همه کشته های آن قیام را ۸۶ تن و زخمی ها را ۱۵۰ نفر اعلام کرد! برخی از خبرگزاری های خارجی شمار کشتگان را بیش از هزار نفر برآورد کردند. مردم کوچه و بازار نیز که در صحنه قیام حضور داشتند، شمار شهیدان آن روزهای خونبار را بالغ بر پانزده هزار تن روایت کردند.

به رغم کنکاش و کاوشی که تا کنون انجام شده است، آمار دقیق و درستی از شهیدان و مجروحان قیام ۱۵ خرداد به دست نیامده و به نظر می رسد که در اسناد و گزارش های پشت پرده ساواک نیز اسامی کامل آنان هرگز به ثبت نرسیده است. در این نوشتار، نام های برخی از شهیدان قیام خرداد ۴۲ که تا کنون به دست آمده است، ذکر می گردد.

نسخه کامل PDF