چهل سال پیش در چنین روزی: 12 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 7 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 30 مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 26 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۶ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 25 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۵ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۵ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۵ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲4 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲4 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۴ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۴ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱8 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۸ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۸ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱7 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱7 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۷ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۷ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۷ تیر ۱۳۵۸

suscipit nec sem, id risus vulputate, libero venenatis Sed quis felis consectetur