گلستان در نهضت ملی و کودتای سیاه

یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر کشور ما دوران نهضت ملی نفت و کودتا و سال‌های پس از آن است. در این دوره مبارزات مردم پس از انقلاب مشروطه برای اولین‌بار به صورت تظاهرات و میتینگ‌های خیابانی بروز و ظهور کرد و رهبران مذهبی و ملی خاصه آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق هدایت این جریان…

آیت‌الله کاشانی و تداوم جنبش ملی شدن صنعت نفت بعد از کودتای 28مرداد

آیت الله کاشانی

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به عنوان یکی از تأثیرگذارترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید که هر چند فصل جدیدی در مسیر مبارزاتی مردم ایران گشود؛ اما سرانجام با توطئه‌های مستبدان داخلی و استعمارگران خارجی به شکست انجامید. در پیروزی و شکست این نهضت عوامل متعددی نقش داشته‌اند که بررسی عملکرد و…

Aliquam commodo tempus dapibus felis in libero id, mattis consequat. sem,