حماسه در کاخ مرمر

رضا شمس آبادی که در پشت دیوارهای کاخ مرمر به پاسداری گماشته شده بود وبا خود کاخ و دفتر مخصوص فاصله زیادی داشت، خواست با یک حرکت سریع و متهورانه خود را به دفتر شاه برساند و به زندگی او پایان بخشد، لیکن رگبار مسلسل دژخیمان و گماشتگان دفتر مخصوص، فرصت انجام رسالت را به…

dolor Donec adipiscing leo Nullam dolor. tristique