بازخوانی مواضع احزاب و گروه‌های فشار در برخورد با انقلاب اسلامی

پان ایرانیست

بخش اول:« احزاب پان‌ایرانیست و ناسازگاری با انقلاب ملت ایران» در این مقاله به دو حزب اصلی نشئت‌گرفته از مرام پان‌ایرانیسم در تاریخ معاصر ایران یعنی«حزب پان‌ایرانیست» و همچنین«حزب ملت ایران» پرداخته شده است؛ به طوری که، در ابتدا به صورت بسیار مختصر، به چگونگی شکل‌گیری این دو گروه سیاسی در دهه۱۳۲۰ اشاره شده و…