چهل سال پیش در چنین روزی: 3 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 14 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۴ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۴ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۴ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 12 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۲ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۲ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۲ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 9 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۹ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۹ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۹ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 9 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 9 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۹ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۹ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۹ مرداد ۱۳۵۸ مصاحبه مطبوعاتی آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی و دکتر عباس شیبانی در خصوص انتخابات خبرگان قانون اساسی امروز آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی و دکتر عباس شیبانی در یک مصاحبه مطبوعاتی نظرات خود را در مورد…

چهل سال پیش در چنین روزی: 20 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 20 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۰ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۰ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۰ تیر ۱۳۵۸