صهیونیسم به مثابه بدفرجامی یک ایده نژادپرستی اعتقادی

یهودیت یک مفهوم اعتقادی مبتنی بر تعالیم مذهبی تورات است که یهودیت را تافته جدا بافته از اقوام جهان تلقی کرده و تفاوت اساسی و ماهوی بین یهودیت و دیگر ادیان الهی را مشخص می کند. مسیح آزاری و اصرار به قتل فجیعانه آن حضرت توسط یهودیان که صحنه قتل و شکنجه را به میدان…

ut dolor ut mattis dictum accumsan et, sed