چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱4 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 7 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 26 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۶ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 10 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 10 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۰ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۰ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ مرداد ۱۳۵۸ نامه سرگشاده عده ای از مدیران شرکت ها و تجار و بازاریان به امام خمینی در خصوص بدهکاری به رباخواران عده ای از مدیران شرکت ها و تجار و بازاریان در نامه سرگشاده ای به امام…

quis, consectetur eleifend facilisis Donec non