چهل سال پیش در چنین روزی: ۲8 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۸ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 31 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوی اسلامی ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 28 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 28 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۸ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۸ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۸ خرداد ۱۳۵۸

venenatis, risus suscipit leo felis mattis leo.