چهل سال پیش در چنین روزی: 21 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 21 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۱ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۱ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۱ تیر ۱۳۵۸