مصدق و دموکراسی به مثابه اراده معطوف به دیکتاتوری منور

هنوز بخش زیادی از واقعیت‌ها و حقایق تاریخ دوران معاصر علی الخصوص در مورد جنبش مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران نانوشته است. این مسئله باعث قضاوت‌های متناقض و داوری‌های توأم با حب و بغض درباره علل وقوع پاره‌ای از حوادث رخدادها یا میزان تأثیر بعض از شخصیت‌ها در مسیر حرکت تاریخ…

leo. Aliquam ut massa commodo justo Sed odio fringilla risus. Phasellus