چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱8 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۸ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۸ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱7 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱7 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۷ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۷ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۷ تیر ۱۳۵۸

Sed Nullam leo Praesent dolor fringilla ut leo. Donec sit mi, nunc